Arbeidsvoorwaarden

Home/Arbeidsvoorwaarden

Wie werkt verdient een salaris. Plus een vakantietoeslag en vrije dagen, uiteraard. Die basiselementen zijn ook in de Nederlandse wet vastgelegd. Maar Audax wil haar werknemers meer bieden. Net zoals Audax haar klanten zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zo probeert zij ook de medewerkers zo enthousiast, plezierig en gestimuleerd mogelijk te laten werken.

Welke extra’s heeft Audax nu voor haar medewerkers allemaal geregeld? Onderstaand een korte opsomming, bij vragen kunt u zich richten tot de afdeling Personeel & Organisatie van Audax.

Financiële regelingen

 • Salaris
  Audax betaalt het salaris per periode van vier weken, zodat men per jaar dertien keer salaris ontvangt.
 • Vergoedingen, toeslagen en regelingen
  Audax kent een flink aantal functiegebonden toeslagen, vergoedingen en regelingen zoals; een reiskostenvergoeding, overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag, waarnemingstoeslag en standbytoeslag.
 • Bonusregelingen
  Bepaalde medewerkers van Audax kunnen een bonus ontvangen.
 • Uitkeringen en aanvullingsregelingen
  Voor speciale omstandigheden heeft Audax gezorgd voor een aantal regelingen. Zoals; de jubileumuitkering, uitkering bij overlijden (drie periodesalarissen worden (netto) uitgekeerd aan de nabestaande), aanvulling bij WAO en regelingen uit het Sociaal Plan.

Verlof en vrije tijd

 • Verlof en ATV
  Audax biedt een basisaantal van 24 verlofdagen. Bij het bereiken van een bepaalde diensttijd worden extra verlofdagen toegekend. Daarnaast kent de Audax CAO een ATV-regeling.
 • Wettelijke verlofregelingen
  Audax heeft een bijzondere invulling aan het zorg- en calamiteitenverlof gegeven; medewerkers kunnen (deels) doorbetaald verlof nemen als de (thuis)situatie dit vraagt.

Verzekeringen en pensioen

 • Bij ongeval, arbeidsongeschiktheid, ziekte en nabestaanden
  Audax heeft op deze gebieden een aantal verzekeringen gesloten ten behoeve van haar medewerkers. Zo heeft Audax onder andere een collectief ziektekostencontract met CZ gesloten waar de medewerkers van kunnen profiteren.
 • Pensioenregeling
  Audax heeft deze regeling ondergebracht bij Nationale Nederlanden, het geldende pensioenreglement vindt u hier als pdf-bestand.
 • Personal benefits
  Er wordt onder andere de mogelijkheid geboden om met korting bepaalde goederen te kopen.

Overige regelingen

 • Audax biedt de werknemer één keer per jaar de mogelijkheid een keuze te maken tussen loon of vrije tijd. Deze keuze ligt vast voor de duur van één kalenderjaar.
 • Studiekosten
  De Audax Studiekostenregeling voorziet in een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten, indien Audax belang heeft bij de gevolgde studie. Ook zijn studiekostenvergoedingen mogelijk bij arbeidsongeschiktheid. Voor de realisatie van opleidingen maakt Audax gebruik van ESF-3 subsidie van de Europese Unie.
 • Werknemersparticipatie en spaarloon
  Via de Audax werknemersparticipatie kunnen medewerkers meeprofiteren van de resultaten van het bedrijf. Daarnaast ondersteunt Audax de wettelijke spaarloonregeling.
 • Levensloopregeling
  Audax beschikt over een collectieve levensloopregeling met gunstige gegarandeerde rentes bij Aegon.