Inkoopvoorwaarden freelancers

Home/Inkoopvoorwaarden freelancers

Algemene Inkoopvoorwaarden Freelancers Audax Publishing B.V.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden Freelancers van Audax Publishing B.V.;
 2. Audax Publishing: Audax Publishing B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1096 CJ) Amsterdam aan de Joan Muyskenweg 6 – 6a;
 3. Bijdrage: materiaal dat een Freelancer aanlevert voor publicatie in een Titel van Audax Publishing (of een daarmee gelieerde vennootschap);
 4. Eigen Verklaring: een formulier bedoeld om de arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en een freelancer (met een ander hoofdberoep) en daarmee de onderworpenheid aan de loonheffingen te beoordelen;
 5. Freelancer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Bijdrage levert;
 6. Opdrachtbevestiging: een door Audax Publishing aan Freelancer verstrekt (digitaal) document, waarin de verstrekte opdracht en de daarij gemaakte (financiële) afspraken zijn vastgelegd.
 7. Partijen: Audax Publishing en Freelancer;
 8. Titel: ieder tijdschrift, iedere website of andere gegevensdrager die door Audax Publishing wordt uitgegeven;
 9. VAR: Verklaring arbeidsrelatie, afgegeven door de Belastingdienst aan Freelancer.

 

 1. Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Audax Publishing en Freelancer. Audax Publishing en Freelancer kunnen in een raamovereenkomst van opdracht van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken maken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Freelancer op de rechtsverhouding tussen Partijen wordt door Audax Publishing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Audax Publishing is slechts gebonden aan een overeenkomst, indien deze schriftelijk tot stand is gekomen en is ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Audax Publishing.
 2. Door Freelancer verrichte prestaties dan wel daartoe getroffen voorbereidingen vóór het moment waarop een overeenkomst is gesloten, komen voor eigen rekening en risico van de Freelancer.

 

 1. Opdracht
 1. Freelancer levert in opdracht van Audax Publishing journalistieke diensten wat dient te resulteren in een Bijdrage. Partijen maken hierover nadere afspraken in een Opdrachtbevestiging.
 2. Audax Publishing kan niet gehouden worden om een andere opdracht dan de overeengekomen opdracht te verstrekken.
 3. Freelancer heeft het recht om een opdracht te weigeren.
 4. Buiten hetgeen in een Opdrachtbevestiging is afgesproken, is Audax Publishing geen vergoeding verschuldigd aan Freelancer.
 5. Onderwerp en omvang van de werkzaamheden worden door de hoofdredactie van de betreffende Titel vastgesteld. Dit geldt ook voor de wijze van aanlevering van een Bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van Audax Publishing.
 6. De werkzaamheden zullen door Freelancer op basis van een overeenkomst van opdracht worden verricht, in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep. Het staat Freelancer vrij om binnen hetgeen is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Tussen Partijen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

 

 1. Einde overeenkomst
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door voltooiing van de opdracht door Freelancer.
 2. Audax Publishing heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Freelancer te zijn gehouden:
  • indien Freelancer gedurende een termijn van tien werkdagen nalatig blijft verplichtingen (voortvloeiend) uit de overeenkomst na te komen;
  • indien Freelancer of de door Freelancer ter beschikking gestelde persoon de werkzaamheden niet (langer) naar beste vermogen (kunnen) uitvoeren;
  • indien Freelancer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aangifte van eigen faillissement doet dan wel een schuldsanering in de zin van de WSNP aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele of bewind wordt geplaatst;
  • indien Freelancer de activiteiten/onderneming staakt;

 

 1. Verklaring arbeidsrelatie
 1. Freelancer zal vóór het sluiten van de overeenkomst een geldige VAR en een geldig legitimatiebewijs aan Audax Publishing overleggen. Tevens is Freelancer verantwoordelijk om in het geval van aflopen van de VAR een nieuwe VAR aan Audax Publishing te doen toekomen, indien de opdracht nog niet is voltooid.
 2. De Freelancer is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of premies sociale verzekeringen en vrijwaart Audax Publishing voor eventuele op deze opdracht betrekking hebbende aanspraken van de fiscus en/of bedrijfsvereniging.

 

 1. Verklaring
 1. Freelancer verplicht zich aan Audax Publishing een geldige VAR voor dezelfde soort werkzaamheden als tussen Partijen is overeengekomen, te verstrekken.
 2. Freelancer is daarnaast, indien hij beschikt over een VAR RUO, verplicht om op eerste verzoek van Audax Publishing een formulier, de zogenaamde Eigen Verklaring freelance auteurs/redactiemedewerkers, in te vullen en aan Audax Publishing te verstrekken.
 3. Freelancer stelt Audax Publishing in staat de identiteit van Freelancer (of de door Freelancer in te schakelen derde) vast te stellen aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart, als ook kopieën van het identiteitsbewijs te maken teneinde deze te bewaren in de administratie.
 4. Indien Audax Publishing tot enige inhouding verplicht is of meent te zijn, zullen op het aan Freelancer uit te betalen honorarium de vereiste inhoudingen worden gedaan.
 5. Het tussen Partijen overeengekomen honorarium is een bruto bedrag. Mocht Freelancer niet (meer) als zelfstandige worden aangemerkt, dan is Audax Publishing gerechtigd alle daaruit voor Audax Publishing voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is met name begrepen de door de belastingdienst te verhalen loonbelasting alsmede het werkgeversdeel van de premies werknemers- en volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen.

 

 1. Honorarium en betaling
 1. Audax Publishing betaalt aan Freelancer een honorarium voor de uitgevoerde opdracht, waarvoor wordt verwezen naar de Opdrachtbevestiging.
 2. Een vergoeding van de onkosten wordt geacht bij het honorarium te zijn inbegrepen, tenzij Partijen in een bijzondere situatie voorafgaand aan de uitvoering van een concrete opdracht daarover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Na ontvangst van de factuur vindt betaling van het honorarium plaats uiterlijk aan het einde van de maand volgende op de maand van publicatie.
 4. Audax Publishing is gerechtigd de betaling van het honorarium op te schorten zolang Freelancer, ondanks het verzoek van Audax Publishing daartoe, de VAR of de Eigen Verklaring niet naar behoren en/of niet tijdig aan Audax Publishing ter beschikking stelt.

 

 1. Acceptatie en plaatsing Bijdrage
 1. Een in opdracht vervaardigde Bijdrage wordt door Audax Publishing geaccepteerd, indien deze voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en door Audax Publishing gewenste kwaliteitseisen. Als een Bijdrage door Audax Publishing wordt geaccepteerd, is Audax Publishing het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 2. Indien Freelancer op eigen initiatief materiaal bij Audax Publishing aanbiedt, zal Audax Publishing aan freelancer kenbaar maken of zij gebruik wenst te maken van het betreffende materiaal. Daarbij zullen tevens concrete afspraken gemaakt worden over de omvang van het materiaal, alsmede het te betalen honorarium. Materiaal dat op eigen initiatief wordt aangeboden, zal, indien Freelancer binnen één maand na ontvangst van een Bijdrage geen reactie ontvangt van de betrokken hoofdredacteur, geacht worden niet te zijn geaccepteerd.
 3. Audax Publishing is gerechtigd een geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren.
 4. Wijzigingen in een Bijdrage van een Freelancer die van essentiële aard zijn, zullen in overleg met de betrokken Freelancer plaatsvinden. Voor wijzigingen die gemaakt worden in het reguliere proces van de eindredactie, zulks in overeenstemming met de aard van de Titel, heeft Audax Publishing geen goedkeuring van Freelancer nodig.
 5. Freelancer wordt geacht de hoofdredactie van de uitgave bij aanbieding in kennis te stellen van een eventuele afspraak met een derde, die bindend is ten aanzien van de weergave van de inhoud van een Bijdrage.
 6. Audax Publishing bepaalt de plaats, de aantallen pagina’s en de opmaak van een Bijdrage in geval van publicatie.
 1. Gebruik
 1. Freelancer verleent door inlevering van een Bijdrage aan Audax Publishing een licentie:
  • om een Bijdrage te gebruiken in de in de Opdrachtbevestiging genoemde Titel van Audax Publishing;
  • om een Bijdrage te hergebruiken in alle uitgaven, publicatievormen en media van de in de Opdrachtbevestiging genoemde Titel van Audax Publishing
  • om een gepubliceerde Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal voor onbepaalde tijd in een elektronisch archief, intern en extern doorzoekbaar, op te nemen;

zonder dat hiervoor een andere, extra vergoeding aan Freelancer verschuldigd is dan in het kader van de betreffende opdracht overeengekomen.

 1. Indien de Bijdrage niet zelf een tekening, foto of andere illustratie betreft, omvat de in lid 1 van dit artikel genoemde toestemming tot publicatie ook de eventueel door de Freelancer bij de Bijdrage meegezonden tekeningen, foto’s of andere illustraties, tenzij Freelancer bij aanbieding duidelijk en schriftelijk aan Audax Publishing meldt dat aan Freelancer dienaangaande slechts een nader omschreven, beperkt gebruik is toegestaan.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde licentie omvat mede het gebruik van (een deel van) een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal voor reclame- en/of promotiedoeleinden.
 3. De licentie is exclusief gedurende de eerste zes maanden na eerste publicatie, dan wel vanaf factuurdatum indien niet binnen één jaar na aanlevering van een Bijdrage tot publicatie is overgegaan. Na voornoemde periode blijft de licentie op niet-exclusieve basis bestaan en staat het Freelancer vrij een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal zelf te gebruiken of aan derden aan te bieden.
 4. Indien Freelancer, gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de aanbieding van een Bijdrage aan Audax Publishing, een Bijdrage (respectievelijk een bijdrage van gelijke of nagenoeg gelijke inhoud/vorm) en het door de opdracht verkregen restmateriaal elders reeds heeft aangeboden, is Freelancer verplicht hiervan aan Audax Publishing bij aanbieding melding te maken. Indien blijkt dat Freelancer in strijd met bovenstaande heeft gehandeld, zal door Audax Publishing geen enkele vergoeding voor een Bijdrage aan Freelancer verschuldigd zijn. Een honorarium is wel verschuldigd indien Audax Publishing, ondanks de wetenschap dat Freelancer in strijd met de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen heeft gehandeld, desalniettemin na het bekend worden hiervan tot publicatie van een Bijdrage overgaat.
 5. In geval van ander gebruik dan hierboven omschreven (onder meer voor gebruik van de Bijdrage in andere uitgaven, publicatievormen en media van Audax Publishing, van Audax B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen), is aanvullende toestemming nodig, welke Freelancer niet op onredelijke gronden zal weigeren, en is door Audax Publishing een aanvullend honorarium verschuldigd.
 6. Indien de opdracht fotografiewerkzaamheden betreft, geldt het bepaalde in dit artikel en in artikel 11 ook voor het door de opdracht verkregen restmateriaal.

 

 1. Vrijwaring
 1. Freelancer garandeert Audax Publishing met een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal geen auteursrechten of andere rechten van derden te schenden en vrijwaart Audax Publishing tegen aanspraken van derden.

 

 1. Naamsvermelding
 1. De naam van Freelancer wordt in de Titel, waarin een Bijdrage wordt gepubliceerd, vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt dan wel de naamsvermelding in de betreffende Titel niet gebruikelijk is.
 2. Indien in een Titel, waarin een Bijdrage is gepubliceerd, de naam van Freelancer desondanks niet of onjuist is vermeld, is Audax Publishing aan Freelancer na eerste sommatie van Freelancer een vergoeding van maximaal € 45,= verschuldigd.
 3. Indien Freelancer geen naamvermelding wenst of van een pseudoniem gebruik wenst te maken, zal de hoofdredactie deze wens respecteren, mits deze wens schriftelijk en tijdig aan de hoofdredactie van de uitgave bekend is gemaakt.

 

 1. Informatieverstrekking
 1. Freelancer zal aan Audax Publishing gevraagd en ongevraagd informatie verschaffen over de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast verplicht Freelancer zich gedurende de uitvoering van de opdracht om, indien zich ten aanzien van zijn freelance-status wijzigingen voordoen, Audax Publishing daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, alsmede een nieuwe VAR te verstrekken.

 

 1. Geheimhouding
 1. Freelancer verplicht zich gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan strikte geheimhouding te betrachten over informatie en gegevens van Audax B.V., Audax Publishing en aan haar gelieerde ondernemingen (o.a. Uitgeverij Cascade N.V., Uitgeverij De Vrijbuiter B.V.) op het gebied van onder meer commerciële activiteiten, interne procedures en standpunten, externe relaties en resultaten van onderzoek.
 2. Vertrouwelijke informatie, verkregen in het kader van de overeenkomst, mag intern alleen verstrekt worden aan andere medewerkers van Audax B.V., Audax Publishing en aan haar gelieerde ondernemingen, indien zij deze informatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

 

 1. Algemeen
 1. Audax Publishing is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen binnen dertig dagen na aankondiging van de wijzigingen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd gedurende de uitvoering van een opdracht door Freelancer, zal Audax Publishing de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Freelancer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Freelancer in werking dertig dagen nadat Freelancer de wijzigingen zijn is medegedeeld. Indien Freelancer een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, treden Audax Publishing en Freelancer in overleg om te komen tot een oplossing. Indien een oplossing niet wordt bereikt, kan Freelancer de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk opzeggen.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene bepalingen voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Het Nederlandse recht is het op de rechtsverhouding tussen Freelancer en Audax Publishing toepasselijke recht.
 2. Geschillen, die verband houden met de overeenkomsten tussen Freelancer en Audax Publishing en niet tot de competentie van de sector Kanton behoren, worden ter beoordeling voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.