Sociaal Fonds

Home/Sociaal Fonds

In 1983 is op initiatief van de oprichter van Audax het Sociaal Fonds Audax in het leven geroepen voor sociale situaties buiten de directe verantwoordelijkheid van Audax. Het Sociaal Fonds kan medewerkers een hand reiken ten aanzien van problemen op sociaal maatschappelijk en/of financieel vlak die invloed hebben op het welbevinden van de werknemer.

Problemen kunnen ontstaan op het moment dat er ingrijpende veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de werknemer en/of gezinsleden. Hieruit voortvloeiend kan de financiële situatie plotseling anders komen te liggen, waardoor een (al dan niet tijdelijk) gebrek aan geld-middelen kan ontstaan.

Het Sociaal Fonds Audax biedt op diverse manieren hulp. In principe wordt gesteld dat de financiële nood of andere bijzondere omstandigheid waarin de aanvrager zich bevindt, een buiten zijn invloed liggende oorzaak moet hebben.

Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt gezien kan het Sociaal Fonds Audax ondersteuning bieden waar bij er aandacht is voor de werknemer en/of de (gezin)situatie. Na een intake- gesprek kan, na afstemming met het bestuur van het Sociaal Fonds, gezamenlijk vanuit de wens van de werknemer bekeken en gezocht worden naar een vorm van begeleiding die passend en afgestemd is. De werknemer blijft hierdoor zelf positief betrokken vanuit een eigen verantwoordelijkheid die nodig is om zich een eventueel veranderingsproces eigen te kunnen maken en zal er duurzaam bijgedragen worden aan een zo mogelijk betere situatie. Het Sociaal Fonds Audax kan hierbij ook ondersteuning bieden in de vorm van een schenking of een lening.

In de afgelopen jaren is landelijk duidelijk merkbaar geworden dat steeds meer mensen in financiële problemen raken. Het blijkt dan vaak na analyse dat het maandelijks inkomen niet juist besteed wordt. Het Sociaal Fonds Audax biedt op dat gebied ook maatwerk, waarbij de situatie goed in kaart wordt gebracht en waarbij een passende oplossing wordt geboden, zoals budgetbegeleiding of schuldsanering (WNSP), een maandelijkse bijdrage of een overname van de schulden.

Indien nodig/gewenst nemen we namens de werknemer ook contact op met diverse instanties zoals deurwaarder of andere bedrijven/instellingen.

Veelal ziet het Sociaal Fonds Audax dat mensen te laat met de problemen komen of dat men niet volledig inzicht geeft van de problemen. Dit is begrijpelijk. Velen zullen eerst zelf proberen het probleem op te lossen, wat op zich een goed en positief uitgangspunt is. Weer anderen zullen niet met hun probleem te koop willen lopen vanuit een stuk zelfbescherming. Toch kunnen grotere problemen voorkomen worden door er tijdig over te praten. Het Sociaal Fonds Audax staat open voor een gesprek en gaat uiterst discreet met deze informatie om en zal hierin de medewerker onder volledige geheimhouding ondersteuning bieden.

De werknemer neemt contact op met een van de leden van het Sociaal Fonds of met P&O. P&O geeft dat dan door aan het Sociaal Fonds. Hieruit volgt een intakegesprek met de werknemer over wat de problemen zijn. Is er sprake van financiële problemen dan kan dit in kaart worden gebracht en kan verder onderzoek gedaan worden. Daarna zal er in een vergadering van het voltallige bestuur een besluit worden genomen of de medewerker wordt geholpen en zo ja, op welke manier de medewerker het beste geholpen is.

Het Sociaal Fonds zet zich in om met al deze mogelijkheden haar doelstelling waar te maken, namelijk helpen en ondersteunen waar het kan om de balans te hervinden op financieel-sociaal-maatschappelijk vlak.